Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Các cuộc thảo luận về hành động khí hậu thường chỉ tập trung vào năng lượng, công nghiệp và giao thông. Tuy nhiên, đất đai cũng quan trọng không kém, xét cả trong vai trò là một nguồn phát thải khí nhà kính và giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu.

Tags: , ,