Cuộc di cư 1954: Kế hoạch hiểm độc của đế quốc Mỹ nhằm chia cắt Việt Nam

Cuộc di cư 1954: Kế hoạch hiểm độc của đế quốc Mỹ nhằm chia cắt Việt Nam

Thâm độc nhất là Mỹ – Diệm dựng lên hình ảnh: “Đức Mẹ và con trai là Chúa Giêsu đã vào Nam”, rằng nếu ở lại dưới chính quyền cộng sản họ sẽ “bị bom nguyên tử huỷ diệt và sẽ mất linh hồn”.

Tags: , ,